Algemene Gebruikersvoorwaarden Reisauto.nl

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites en diensten aangeboden door Road Trip Car V.O.F. (hierna: Road Trip Car), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76655660, met btw-nummer NL860727750B01 en gevestigd aan Basilicumpad 5, 8042 GT te Zwolle.

Road Trip Car beheert meerdere websites waar gebruikers informatie kunnen vinden over reizen en autohuur. Gebruikers kunnen via de websites van Road Trip Car reis gerelateerde producten of diensten vergelijken en eventueel reserveren of aanschaffen, met name op het gebied van autoverhuur. Door het bezoeken van de websites van Road Trip Car ga je akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Platform: de website waarop Gebruikers gebruik kunnen maken van de Diensten van Road Trip Car is: www.reisauto.nl.
 2. Diensten: Road Trip Car probeert Gebruikers en Aanbieders van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Road Trip Car heeft daarin slechts een faciliterende rol en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Daarnaast kunnen Gebruikers op het Platform informatie vinden over reizen en autoverhuur.
 3. Aanbod: het aanbod van een Aanbieder aan een Gebruiker.
 4. Gebruiker of Gebruikers: de natuurlijke- of rechtspersoon, al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruik maakt van het Platform.
 5. Aanbieder of Aanbieders: de natuurlijke- of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf, die via het Platform of op basis van een doorverwijzing via het Platform een Aanbod doet tot het verhuren van een voertuig en/of andere diensten of producten aanbiedt in de categorie van autoverhuur en reizen.
 6. Partner of Partners: de natuurlijke- of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf, waar Road Trip Car mee samenwerkt en via wie Gebruikers met Aanbieders in contact gebracht kunnen worden.
 7. Road Trip Car: de dienstverlener die het gebruik van het Platform ter beschikking stelt aan Gebruikers en Aanbieders.
 8. Voorwaarden: dit document, waarin de gebruiksvoorwaarden staan geschreven die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform en de Diensten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door elke Gebruiker en Aanbieder.
 2. Afwijking van deze Voorwaarden is niet mogelijk.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn uitgesloten.
 4. Road Trip Car gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Road Trip Car. Road Trip Car zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy Statement van Road Trip Car.
 5. Het Platform van Road Trip Car is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten.
 6. Als beheerder van het Platform, is Road Trip Car nimmer contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruiker en Aanbieder onderling.
 7. Road Trip Car heeft geen controle over het Aanbod of de Aanbieder die het betreffende Aanbod heeft geplaatst. Daarom biedt Road Trip Car geen garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, volledigheid, juistheid, (il)legaliteit, beoordelingen en/of recensies van het Aanbod en de Aanbieder. Road Trip Car wijst erop dat elke Gebruiker een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of het getoonde Aanbod voldoet op de hierboven onderdelen. Eventuele afbeeldingen bij het Aanbod zijn enkel en alleen bedoeld als weergave. Een Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze afbeelding(en), welke nimmer aan te merken is als een door Road Trip Car goedgekeurde afbeelding.
 8. Road Trip Car kan de Diensten van het Platform of delen daarvan aanbieden en uitvoeren via andere kanalen van Road Trip Car, zoals bijvoorbeeld e-mails, social media en in andere online en offline advertenties. Het is mogelijk dat de Gebruiker de website van een derde partij moet gebruiken om van het Aanbod gebruik te kunnen maken of de dienst of het product te kunnen kopen. In dat geval gelden de algemene voorwaarden van die specifieke derde partij.
 9. Het Platform en/of het Aanbod kan links bevatten naar websites van derden. Op de websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Road Trip Car is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) websites van derden. Een link op het Platform naar een derde is nimmer aan te merken als een goedkeuring van Road Trip Car van (de diensten van) de derde.

Artikel 3 - Overeenkomst met de Aanbieder

 1. Road Trip Car biedt uitsluitend een Platform aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken, of de uitvoering van enige via het Platform tot stand gekomen overeenkomsten tussen Gebruiker en Aanbieder.
 2. Het Aanbod wordt in beginsel beheerd, gecontroleerd, of beschikbaar gesteld door Aanbieder, hetzij rechtstreeks, hetzij in de rol van boekingsagent. Indien Gebruiker diensten afneemt van Aanbieder c.q. een overeenkomst aangaat met Aanbieder, dient Gebruiker voor het sluiten van de overeenkomst de algemene- en/of leveringsvoorwaarden en de privacyverklaring van de Aanbieder te lezen en daarmee akkoord te gaan. Daarbij kunnen er nog voorwaarden van de daadwerkelijke reisaanbieder van toepassing zijn, die Gebruiker dient de accepteren en begrijpen.
 3. Road Trip Car biedt uitsluitend een Platform aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken, of de uitvoering van enige via het Platform tot stand gekomen overeenkomsten tussen Gebruiker en Aanbieder. Indien Gebruiker diensten afneemt van Aanbieder c.q. een overeenkomst aangaat met Aanbieder, dient Gebruiker voor het sluiten van de overeenkomst de algemene- en/of leveringsvoorwaarden van de Aanbieder te lezen en daarmee akkoord te gaan.
 4. De Aanbieder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de Aanbieder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.
 5. Road Trip Car heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten en/of producten door Aanbieder. In het bijzonder is Road Trip Car niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de technische veiligheid en/of geschiktheid van het gehuurde voertuig, noch voor de afgesloten verzekering. In dit opzicht zijn de claims van Gebruiker uitsluitend beperkt tot Aanbieder en/of de lokaal betrokken reisaanbieder.

Artikel 4 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Road Trip Car zal zich inspannen om haar dienstverlening met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Road Trip Car staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De door de Gebruiker en Aanbieder verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop Road Trip Car haar dienstverlening uitvoert.
 3. Indien de informatie verstrekt door de Gebruiker en/of Aanbieder gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning en kosten. Nimmer is Road Trip Car aansprakelijk voor het bijstellen van de planning.
 4. Road Trip Car is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Road Trip Car biedt uitsluitend een Platform aan via waar de verschillende Aanbieders een Aanbod kunnen tonen aan Gebruiker. Road Trip Car kan geen garantie bieden aan Gebruiker voor het Aanbod en de diensten en/of producten van Aanbieders.
 6. Het Platform kan links bevatten naar andere websites die Road Trip Car niet beheert of controle over heeft en waarvoor Road Trip Car niet verantwoordelijk is. Road Trip Car verstrekt deze links voor referentie en gemak van Gebruiker, en keurt de inhoud van andere websites niet goed, en accepteert geen aansprakelijkheid voor andere websites of voor enig ander verlies, of (financiële) schade die kan voortvloeien uit gebruik daarvan. Voordat Gebruiker andere websites gebruikt dient Gebruiker de afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en andere regels die daarop geplaatst zijn te raadplegen.

Artikel 5 - Verplichtingen

 1. Gebruiker is verplicht alle door Road Trip Car verzochte informatie en aanverwante gegevens voor aanvang van de dienstverlening en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Diensten. Indien Road Trip Car niet beschikt over de juiste informatie, kan het voorkomen dat Road Trip Car niet in staat is een optimale dienstverlening te verstrekken. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Gebruiker.
 2. Road Trip Car is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Gebruiker te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Road Trip Car verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Road Trip Car voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Diensten. De informatie die via het Platform wordt gegeven is voornamelijk samengesteld op basis van online boekingen en reserveringen met betrekking tot reizen en autohuur en kan daardoor verschillen van het definitieve Aanbod.
 3. Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om onderzoek te doen naar de door haar gekozen, of aan haar voorgestelde Aanbieder en/of de diensten die door deze Aanbieder worden verricht. Indien en voor zover van toepassing, zal Road Trip Car daarbij de op haar rustende zorg- en informatieplichten in acht nemen.
 4. Gebruiker is verplicht om steeds tijdig en volledig te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die zij sluit met de betreffende Aanbieder.
 5. Gebruiker mag het Platform uitsluitend gebruiken en zich daarop als lid registreren, wanneer Gebruiker meerderjarig is en bindende overeenkomsten kan sluiten.
 6. Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van wachtwoorden, inlog- en accountgegevens als Gebruiker zich als lid registreert op het Platform en/of een boeking maakt via het Platform.
 7. Gebruiker mag het Platform alleen gebruiken om te zoeken naar legitieme aanbiedingen en mag het Platform niet gebruiken om een valse, bedrieglijke of speculatieve reservering en/of boeking te doen of een reservering te doen om te anticiperen op de (toekomstige) vraag.
 8. Door gebruik te maken van het Platform, stemt Gebruiker ermee in het volgende niet te zullen doen, zonder daarvoor expliciet en zwart op wit toestemming voor te hebben gekregen van Road Trip Car:
  • Welke data, (inhoudelijke) informatie, software, reserveringen, tickets, producten of diensten dan ook die op het Platform worden vermeld of aangeboden voor welk (non-)commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bv. spider, scrape, etc.) te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.
  • Beperkingen op het Platform overtreden of andere maatregelen omzeilen of ontlopen die zijn ingesteld om de toegang tot het Platform te voorkomen of beperken.
  • Een apparaat, software of routine gebruiken die de normale werking van het Platform verstoort of tracht te verstoren, of een handeling verrichten waardoor er een onredelijk grote belasting ontstaat op de computer of netwerk apparatuur waar Road Trip Car gebruik van maakt om haar Diensten te kunnen leveren.
  • Het Platform verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren.
  • Het Platform modificeren, decompileren, reverse engineeren, of op enige wijze de broncode te verkrijgen.
  • Het Platform gebruiken om persoonlijke data over anderen te verzamelen.
  • Het Platform te gebruiken voor enig commercieel doel.

Artikel 6 - Wergave resultaten

 1. Road Trip Car probeert voor Gebruiker relevante zoekresultaten weer te geven door een – eventueel gepersonaliseerde – standaardsortering aan te bieden van de Aanbieders op het Platform. Het is mogelijk om dit resultaat te filteren, sorteren, vergelijken en uitgebreider bestuderen. Road Trip Car maakt gebruik van algoritmes om de sortering te produceren en verbetert deze algoritmes continu.
 2. De weergave van resultaten van een zoekopdracht naar reisproducten, huurauto’s en het Aanbod op het Platform, suggereert en vormt op geen enkele manier een aanbeveling van Road Trip Car voor dergelijke resultaten, of enige goedkeuring voor Road Trip Car door die Aanbieder, noch enige verbondenheid tussen Road Trip Car en de Aanbieder.
 3. Road Trip Car geeft content weer, die beschikbaar wordt gesteld, of afkomstig is van Aanbieders en daadwerkelijke reisaanbieders, eventueel verzameld door Road Trip Car. Road Trip Car is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, stiptheid en volledigheid van de content. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor grondig onderzoek naar de voorwaarden die bij de uiteindelijke afname van het Aanbod gelden.
 4. Road Trip Car geeft een inschatting van bijkomende kosten weer, die bij Gebruiker in rekening kunnen worden gebracht bij afname van het Aanbod. Deze kosten zijn slechts een inschatting en kunnen afwijken door prijswijzigingen bij de Aanbieder en valutaomrekeningen. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan getoonde prijzen op het Platform.
 5. Road Trip Car geeft een beknopte samenvatting van de dekking die door verzekeringen worden geboden, geldende eigen risico bedragen en een inschatting van de tarieven en dekkingen van optionele verzekeringsmodules. Dekkingen, bedragen en tarieven dienen slechts ter beeldvorming van Gebruiker en kunnen afwijkingen door prijswijzigingen, valutaomrekeningen en uitzonderingen die in de beknopte samenvatting op het Platform niet weergegeven kunnen worden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op het Platform met betrekking tot verzekeringen en hun dekkingen.

Artikel 7 - Adviezen

 1. Road Trip Car kan, indien daartoe opdracht is gegeven, een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Road Trip Car de op haar rustende zorg- en informatieplichten in acht nemen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Road Trip Car verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Road Trip Car kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Gebruiker en Aanbieder (en/of diens medewerkers). Gebruiker staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 4. Gebruiker zal Road Trip Car via het Platform voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Gebruiker aandacht wenst. Indien hier geen mogelijkheid toe bestaat, zal Gebruiker de Aanbieder inlichten over deze specifieke punten, voordat Gebruiker akkoord gaat met het Aanbod.

Artikel 8 - Gratis dienstverlening

 1. De dienstverlening van Road Trip Car is volledig gratis voor Gebruikers. Road Trip Car zal geen kosten in rekening brengen bij Gebruiker voor haar geleverde Diensten. Mogelijk ontvangt Road Trip Car een vergoeding van de Aanbieders en/of Partners in het netwerk voor de geleverde diensten.
 2. Mogelijk biedt Road Trip Car vergoedingen aan Gebruikers van de via het Platform afgenomen producten of diensten. Dit is enkel mogelijk wanneer Road Trip Car een vergoeding heeft ontvangen van de specifieke Aanbieder of Partner via wie het product of de dienst is afgenomen, wanneer er een promotiecampagne actief is vanuit Road Trip Car voor die specifieke product of dienst en wanneer de Gebruiker de boeking doet vanuit het gebruikersaccount op de Road Trip Car website. Winnaars worden benaderd via het emailadres dat is gekoppeld aan het gebruikersaccount.

Artikel 9 - Beschikbaarheid Website

 1. Road Trip Car staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Road Trip Car spant zich in om (de toegang tot) het Platform voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het Platform. Road Trip Car is gerechtigd om het gebruik van het Platform op te schorten, indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het Platform. Road Trip Car is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het Platform te kunnen waarborgen.
 2. Road Trip Car is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Road Trip Car ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van het Platform. Road Trip Car kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruikers, de beschikbaarheid van het Platform beperken indien Road Trip Car dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers, of om onderhoud uit te voeren aan het Platform. Road Trip Car is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan het Platform en kan nieuwe functionaliteiten introduceren.
 3. Road Trip Car heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van het Aanbod door Aanbieders, en geeft geen garantie over de kwaliteit van het Aanbod, de bevoegdheid van een Aanbieder om de dienst aan te bieden, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar de dienst die door een Aanbieder wordt aangeboden. Alle weergegeven informatie en getallen op het Platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Road Trip Car is nimmer aansprakelijk indien de dienst niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.
 4. Prijzen van het Aanbod schommelen continu, waardoor Road Trip Car geen garantie kan bieden dat op het Platform genoemde prijzen overeenkomen met de daadwerkelijke prijzen van het Aanbod. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om de geldende prijzen van het Aanbod te controleren alvorens zij tot betaling, aanschaf of reservering overgaan.

Artikel 10 - Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Road Trip Car is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers, Partners en Aanbieders van Road Trip Car, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers, Partners en Aanbieders, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) brand, (viii) natuurrampen, (ix) oorlog en terroristische aanslagen, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) werkstakingen in het bedrijf van Road Trip Car en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Road Trip Car buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Road Trip Car alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Road Trip Car, (ii) de uitvoering van de diensten van Aanbieders via het Platform, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van het Platform, (iv) veranderingen in, aan of op het Platform of Diensten van Road Trip Car, (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op het Platform en (vi) enig verlies of enige schade, of virussen die uw computerapparatuur, of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van gebruik van het Platform, of het door u downloaden van content vanaf het Platform.
 3. De content op het Platform wordt grotendeels gegenereerd op een geautomatiseerde wijze; er kunnen zich fouten voordoen en fouten zullen dan ook gebeuren. Road Trip Car wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard ook van de hand, zowel expliciet als impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van eigendom, niet-inbreuk, en veiligheid en correctheid, evenals alle garanties die ontstaan uit handelsgebruiken, in de loop van een transactie of door de manier van uitvoeren.
 4. Road Trip Car sluit alle gevolgschade uit.
 5. Indien en voor zover Road Trip Car aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 100 euro.
 6. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Road Trip Car vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Road Trip Car binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Road Trip Car.

Artikel 11 - Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Road Trip Car voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten en/of producten van Aanbieders, (ii) het gebruik van Diensten van Road Trip Car, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod, (iv) het sluiten van een overeenkomst op grond van een Aanbod.

Artikel 12 - Klachten

 1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Road Trip Car, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via dit formulier.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Road Trip Car de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Road Trip Car zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 13 - Intellectueel eigendom

 1. De software die benodigd is voor de werking van het Platform, uitvoering van de Diensten, weergave van het Aanbod, en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten en databankrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van Road Trip Car V.O.F.
 2. Non-Road Trip Car producten, diensten of bedrijven op het Platform, zoals logo's of productnamen, worden ter identificatie vermeld op het Platform. Dergelijke intellectueel eigendomsrechten behoren toe aan betreffende partijen.
 3. Foto's zijn het intellectueel eigendom van Road Trip Car V.O.F., met uitzondering van stockfoto's en foto's van derden die met goedkeuring voor plaatsing aan Road Trip Car V.O.F. beschikbaar zijn gesteld.
 4. Het is niet toegestaan om de beoordelingen van gebruikers van het Platform en hun recensies te kopiëren, scrapen, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken of de inhoud daarvan anderszins te gebruiken zonder de expliciete toestemming van Road Trip Car.
 5. Gebruiker heeft een non-exclusief, niet overdraagbaar en niet sublicentieerbaar recht op gebruik van het Platform en de Diensten. Gebruiker is nimmer in bezit van het Platform of de rechten die op het Platform zijn gevestigd.
 6. Road Trip Car behoudt exclusieve (intellectueel) eigendomsrechten voor alle kopieën van het Platform en haar software. Het eigendom van de rechten wordt niet overgedragen bij gebruik van het Platform of afname van de Diensten of het Aanbod.

Artikel 14 - Wijzigingen

 1. Het staat Road Trip Car vrij om (delen van) het Platform aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze Voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op het Platform met de laatste bijgewerkte datum.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op websitebezoeken die plaatsvonden vanaf 13 december 2021 en kunnen gewijzigd worden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Road Trip Car en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van het gebruik van de Diensten tussen Road Trip Car en Gebruiker, of door het gebruik van het Platform door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Limburg, locatie Maastricht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 3. Indien bepalingen van deze Voorwaarden door een rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden beschouwd, worden de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden hierdoor niet aangetast of afgezwakt.
 4. De verklaring van afstand door Road Trip Car van een inbreuk op enige bepaling van deze Voorwaarden door Gebruiker, Aanbieder en/of Partner zal niet leiden tot of worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige andere of latere inbreuk door die persoon of organisatie.

Waar wil jij meer over weten?

Door het bericht te verzenden, ga je akkoord met onze privacyverklaring.