Algemene Gebruikersvoorwaarden Reisauto.nl

Deze Algemene Voorwaarden van Reisauto.nl zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de diensten van Reisauto.nl. Reisauto.nl is een website die wordt beheerd door Futurition B.V. Door het bezoeken van de website ga je akkoord met deze voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig sinds 15 augustus 2019. Reisauto.nl behoudt het recht om deze voorwaarden aan te passen en raadt daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken voor eventuele aanpassingen.

Definities

De Ondernemer – Reisauto.nl en haar werknemers;
De Opdrachtgever – De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van een of meerdere diensten die door de Ondernemer worden aangeboden. Meestal de gebruiker van de website;
De Uitvoerende Partij – De natuurlijke of rechtspersoon die voortkomend uit de diensten van de Ondernemer contact opneemt met de Opdrachtgever om een offerte uit te brengen en aan wie de opdracht uiteindelijk al dan niet wordt verleend.

Dienstverlening Reisauto.nl

In de eerste plaats tracht de Ondernemer Opdrachtgevers en Uitvoerende Partijen bij elkaar te brengen via online offerteaanvragen en/of boekingen en heeft hierin slechts een faciliterende rol. Ondernemer kan de offerteaanvragen zelf verwerken, maar kan hiervoor ook samenwerken met derde partijen.

Middels teksten op haar websites en/of (telefonisch) contact informeert de Ondernemer Opdrachtgevers over het huren van auto's. De Ondernemer heeft geen verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever of Uitvoerende Partijen om een bepaald resultaat te behalen.

Totstandkoming overeenkomst

Opdrachtgever accepteert het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde door van de website gebruik te maken, de gegevens op de website in te vullen en offertes aan te vragen, boekingen te doen, of middels affiliate-links of advertenties een dienst of product bij derde partijen aan te vragen dan wel af te nemen.

Verwerking persoonsgegevens

Op de website van Reisauto.nl is het mogelijk om advies en offertes bij derden aan te vragen. Reisauto.nl behandelt zowel zelf als middels samenwerkingen met externe partners aanvragen. De specifieke geldende voorwaarden per aanvraag, vindt men via de daarvoor bestemde link bij het aanvraagformulier of op de website van de betreffende derde partij.

Verwerking persoonsgegevens door externe partners

Wanneer offerteaanvragen worden verwerkt door externe partners, communiceert Reisauto.nl de gegevens naar deze partners nadat deze op de website zijn ingevuld door de Opdrachtgever. Reisauto.nl en haar externe partners nemen de beveiliging van persoonsgegevens serieus en beide partijen zetten zich dus in voor een veilige verwerking. Reisauto.nl is niet verantwoordelijk voor de prestaties of het uitblijven daarvan door de externe partner en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruikmaken van deze diensten. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van de externe partners.

Minderjarigen

De diensten van Reisauto.nl zijn slechts toegankelijk voor personen die meerderjarig zijn, met uitzondering van minderjarigen met daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. De Ondernemer kan echter niet controleren welke leeftijd de gebruiker van de website heeft. Als je ervan overtuigd bent dat de Ondernemer persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige bezoeker, dan raden wij aan om contact op te nemen via info[at]reisauto[punt]nl.

Geen garanties

De Ondernemer biedt de Opdrachtgever informatie over autoverhuur en tracht aanvragers en aanbieders bijeen te brengen. De Ondernemer geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde producten en/of diensten en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. De Opdrachtgever en Uitvoerende Partij zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen en voor het vastleggen van duidelijke afspraken met de Uitvoerende Partij die de opdracht krijgt.

De Ondernemer zet zich ten alle tijden in om de informatie op haar websites zo accuraat en juist mogelijk aan te bieden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade, gederfde winst of andere (in)directe gevolgen voortkomend uit de informatievoorziening. Voor een definitief uitsluitsel met betrekking tot specifieke voorwaarden, regels, wetten of andere bepalingen raadt de Ondernemer aan om altijd bij de gezaghebbende instantie te informeren.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Eventuele voorwaarden of bepalingen voortkomend uit een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij volgend op een aanvraag via de Ondernemer zijn niet van toepassing op de diensten van de Ondernemer. De Algemene Voorwaarden van de Ondernemer zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij. De Ondernemer wordt nimmer partij bij mogelijk gesloten overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij en is op geen enkele manier verantwoordelijke en/of aansprakelijk voor hetgeen zich tussen Opdrachtgever en Uitvoerende Partij afspeelt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Identiteit van de ondernemer

Road Trip Car, mede handelend onder de namen: reisauto.nl, roadtripcar.com.

Postadres:
Road Trip Car
6417 XJ Heerlen
KvK-nummer: 76655660
Btw-nummer: NL860727750B01